W tle - grafika Pawła Ryżki p.t. ROBOTNICE SZTUKI - pierwowzór muralu, jaki znajduje się na południowej ścianie Domu Kultury LSM

Wystawy

Spotkanie i wernisaż wystawy prac Katarzyny Bauer
w piątek 19 stycznia 2018 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Spotkanie autorskie, promocja książki
oraz wernisaż wystawy prac autorki

Katarzyna Kate Bauer

rolka bazgrolka …słowo daję

ulotka.pdf

Czytaj dalej

 

Wystawa czynna od czwartku 11 do piątku 19 stycznia 2018 r. w  Domu Kultury LSM w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29    Wstęp wolnyWystawa w DK jest po raz kolejny i tym razem towarzyszy konferencji naukowej Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy oraz VIII Ogólnopolskiemu Przeglądowi Zespołów i Grup Kolędniczych

 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie


Wystawa „Jan Pocek 1917-1971”

 w ramach projektu Wielki powrót czyli Rok Jana Pocka 

ulotka.pdf

Rok 2017 był rokiem wielu rocznic (Rok Wisły, Rok Josepha Conrada-Korzeniowskiego,  Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Tadeusza Kościuszki, błogosławionego Honorata Koźmińskiego, 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej). Lubelszczyzna dołączyła do kalendarium świętowanych rocznic swoją lokalną, a jednocześnie ponadlokalną rocznicę. Rok 2017 był Rokiem Jana Pocka, poety, który choć życiem i działalnością związany z Ziemią Lubelską, jest wielką i znaczącą postacią polskiego życia literackiego i kulturalnego. Uhonorowanie Jana Pocka w roku stulecia urodzin poety (urodził się bowiem w roku 1917, zmarł w roku 1971), leżało na sercu wielu osobom i instytucjom. Już w roku 2016 – z inicjatywy Mariana Burka, wielkiego admiratora twórczości Pocka, doszło do podpisania listu intencyjnego zatytułowanego „Posłanie do mieszkańców Lubelszczyzny”, którego ideą było zrealizowanie wielu przedsięwzięć kulturalnych w roku 2017 mających na celu przypomnienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa lubelskiego i polskiego postaci i dzieła Jana Pocka. Pod apelem podpisali się m.in. Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciele licznych stowarzyszeń kulturalnych regionu, instytucji kulturalnych i edukacyjnych oraz mediów lubelskich. Jednym z sygnatariuszy apelu była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, która ostatecznie wszystkie pomysły i idee pomysłodawców spięła w projekt zatytułowany „Wielki powrót, czyli Rok Jana Pocka” i wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych złożyła w konkursie ofert do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uzyskane dofinansowanie na realizację projektu ze strony MKiDZ pozwoliło na realizację niemal wszystkich zaplanowanych komponentów projektu. Projekt miał z założenia funkcjonować cały rok 2017. Zadanie realizowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wespół ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Wymiernym efektem tego zadania jest wystawa objazdowa, dziewięć banerów prezentujących życie i twórczość Jana Pocka, recepcję jego dzieł, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka, jak również historię nadania imienia poety szkole w Markuszowie). Wystawa, barwna i bardzo przejrzyście skonstruowana, w czasie Roku Jana Pocka towarzyszyła licznym wydarzeniom organizowanym m.in. w Lublinie, Markuszowie, Kurowie, Kaleniu, była eksponowana w szkołach, domach kultury, parafiach, remizach strażackich. Ekspozycja ta będzie – zgodnie z założeniem pomysłodawców projektu – przez następne lata „krążyła” po regionie lubelskim (i nie tylko), odwiedzając szkoły, instytucje kultury, miejsca spotkań regionalistów i twórców literatury, promując postać Jana Pocka, a jednocześnie zachęcając m.in. do udziału w kolejnych edycjach konkursu literackiego jego imienia. Po raz kolejny powraca do Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, by przywrócić wszem i wobec pamięć o wyjątkowym mieszkańcu Lubelszczyzny, skromnym Człowieku i wielkim Poecie – Janie Pocku.

Ewa Hadrian

 

Jan Pocek – Kalendarium

1917 – 4 maja w Zabłociu, w gminie Markuszów urodził się Jan Pocek (Poczek), syn Antoniego Pocka (zm. 1921) i Franciszki z domu Mańka (zm. 1960).

1930 – Ukończył Szkołę Powszechną w Markuszowie (obecnie jest jej patronem) z wynikiem bardzo dobrym.

1932 – Zaczyna działać w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.

1937 – Debiutuje w czasopiśmie „Wici”.

1939 – Podczas II wojny światowej przyłączył się do Batalionów Chłopskich w obwodzie puławskim. Współpracował z prasą podziemną, szczególnie z pismem „Orle Ciosy”, którego tytuł wymyślił i w którym publikował wiersze.

1943 – Przystąpił do Tajnego Związku Pisarzy Chłopskich.

1944 – Przystąpił do grona pisarzy ludowych skupionych wokół pisma „Wieś Tworząca”.

1945 – Został członkiem Koła Literatów Ludowych w Lublinie, następnie Oddziału Wiejskiego Związku Zawodowego Literatów Polskich. Dorywczo pracował w spółdzielni w Markuszowie.

1946-1947 – Był słuchaczem Spółdzielczego Kursu Korespondencyjnego.

1947 – Na początku czerwca ukazał się pierwszy tomik poetycki Jana Pocka Zgrzebne pieśni.

1948 – 3 kwietnia zawarł związek małżeński z Marianną (Marią) Wiśniecką (ur. 15 lipca 1922) z sąsiedniej wsi Kaleń. W listopadzie złożył podanie o pracę w Zarządzie Głównym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Odpowiedziano mu, że w związku z reorganizacją instytucji niemożliwe jest skorzystanie z jego oferty.

1949 – W połowie roku, dzięki staraniom Leona Pokory otrzymał pracę w redakcji czasopisma „Gromada” i przeniósł się do Warszawy. 3 marca urodził się syn poety, Kazimierz.

1950-1951 – Od września 1950 do końca maja 1951 uczestniczył  w ośmiomiesięcznym kursie w Ośrodku Szkolenia Dziennikarzy.  31 maja 1951 r. ukończył kurs z wynikiem bardzo dobrym. Po jego ukończeniu otrzymał uprawnienia dziennikarskie i zaczął systematycznie publikować swoje artykuły na łamach „Gromady Rolnika Polskiego”. Opatrywał je pseudonimem Jan Paprotny, a mniejsze notatki kryptonimem J. P.

1953 – 2 sierpnia urodził się syn poety, Stanisław.

1955 – Został odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej.

1956 – 8 października urodziła się córka poety, Jadwiga.1957 – Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. Wrócił na wieś, zajął się pracą na roli. Ze względu na stałe zagrożenie gruźlicą otrzymał skromną rentę inwalidzką. W dalszym ciągu pisał.

1959 – Zainicjował powstanie w Puławach Klubu Twórców Ludowych.

1966 – Zdobył I nagrodę w konkursie literackim ogłoszonym przez Międzywojewódzki Klub Pisarzy Ludowych; został wybrany delegatem z województwa lubelskiego na Kongres Kultury Polskiej.

1967 – Otrzymał nagrodę Prezydium WRN w Lublinie za całokształt twórczości.

1968 – Uczestniczył w powstaniu Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

1969 – Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

1970 – Został odznaczony Odznaką Honorową „Za zasługi dla Lubelszczyzny”.

1971 – 26 czerwca zmarł w Kaleniu i został pochowany na cmentarzu w Markuszowie.

1972 – Został pośmiertnie odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945

 

 

Po debiucie w „Wiciach” (1937) i publikacjach w konspiracyjnym piśmie „Orle Ciosy” Jan Pocek drukował w prasie powojennej („Chłopska Droga”, „Głos Młodzieży Wiejskiej”, „Gromada – Rolnik Polski”, „Kamena”, „Kurier Lubelski”, „Miesięcznik Ludowy”, „Nowa Wieś”, „Orka”, „Scena”, „Sztandar Ludu”, „Twórczość Ludowa”, „Tygodnik Kulturalny”, „Wieś”, „Wieści”, „Zdrój”, „Zielony Sztandar”, „Zorza”). Jego wiersze opublikowane zostały w antologiach: Wieś tworząca (I-IV, Lublin 1962-70), Od Bugu do Tatr i Bałtyku (Lublin 1965), Wiersze proste jak życie (Lublin 1966), Antologia poezji ludowej 1830-1980 (Warszawa 1967, 1985), Chłopski znak (Lublin 1969), Pogłosy ziemi (Warszawa 1971, 1972), Suplikacje czasu wojny (Warszawa 1983, 1986), Całe bogactwo domu (Lublin 1986), Ojczyzna. Antologia współczesnej poezji ludowej (Lublin 1987), Przed tak Wielkim Sakramentem. Antologia polskiej poezji o Eucharystii (Poznań 1988), Prośba do Matki Boskiej (Warszawa 1991), Wołanie z ziemi (Lublin 1991), Okruchy chleba (Wrocław 1992), Największa jest miłość (Kraków 1995, 1999), Ściga Cię moje serce (Niepokalanów 1996), Gdzie pył chlebowy słońca sięga (Lublin 2001). Ukazały się też tomy autorskie: Zgrzebne pieśni (Łódź 1947), Malwy (Lublin 1963), Wiersze (Warszawa 1973), Poezje (Lublin 1980, 1984), Głosy ziemi (Warszawa 1981), I miłość i przymierze (Lublin 1987, współautor Stanisław Buczyński), Poezje wybrane (Warszawa 1988). W rękopisie pozostaje niedokończona powieść Plon cierpienia (Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie). oprac. na podstawie biogramu autorstwa dra Donata Niewiadomskiego zamieszczonego w Encyklopedii katolickiej, T. 15, Lublin 2011

Kurator wystawy – Marta Tomasik (WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Wernisaż, prezentacja multimedialna i prelekcja
we wtorek 9 stycznia 2018 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Wystawa fotografii

Agata Błachnio


Kolorowa Sri Lanka
Tam, gdzie rośnie herbata

ulotka.pdf

Czytaj dalej

 

 

Rozdanie nagród i wyróżnień oraz wernisaż wystawy
w czwartek 14 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
w Galerii Sztuki Dziecięcej Domu Kultury LSM
Wystawa czynna w dniach od 14 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.
w godz. 8.00-20.00 oprócz sobót i niedziel

Wstęp wolny

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
serdecznie zaprasza na rozdanie nagród i wernisaż
wystawy prac dzieci i młodzieży konkursu plastycznego z cyklu
Patroni osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Na piastowskim zamku

organizowanego przez
Radę i Administrację Osiedla Piastowskiego
oraz Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 8 grudnia 2017 r. o godz. 17:00

Wstęp wolny 

Andrzej Mosio

GRAFIKA

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
we wtorek 5 grudnia 2017 r. o godz. 17:00

Wstęp wolny

Fotografia Amatorska Reportażowa 
Jan Zenon Kowalczyk
Fotografia – pasja życia
czyli przygody lu-mixa w czasie i przestrzeni

lu-mix.flog.pl

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 17 listopada 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

WYSTAWA MALARSTWA

Andrzej Szczerbicki
Obrazy 14-17

Czytaj dalej

Wernisaż we wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 17.30,

przedstawienie – o godz. 18.00

Wstęp wolny

Wernisaż wystawy rysunków
Bernarda Homziuka 
inspirowanych twórczością Leonarda Cohena

„Mój Cohen”

• Przedstawienie słowno-muzyczne

„Cohen Street”

Scenariusz: Józef Bilski
Reżyseria: Dariusz Boruch
Scenografia: Barbara Wróblewska, Anna Dudzik

Śpiew:
Piotr Selim, Mateusz Dąbrowski

Recytacje lubelscy poeci oraz aktorzy Amatorskiego Teatru Towarzyskiego:
Dariusz Boruch, Jeremi Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk, Andrzej Samborski, Ewa Surdacka, Irena Mazur, Jacek Bednarczyk, Karol Kornet, Emilia Kowalska, Henryk Szuba, Krzysztof Witaszek

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
we wtorek 24 października 2017 r. o godz. 17.00
Wstęp wolny

Wydawnictwo NORBERTINUM

Wystawa fotografii

Tadeusz J. Chmielewski

3a

Zaklinacz czasu

Pragnienie_okładka albumu
Spotkanie autorskie i promocja albumu Pragnienie

Wybrane teksty literackie Tadeusza J. Chmielewskiego zaprezentuje Ewa Dados.

ulotka.pdf

 

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 6 października 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

 

Hanna Gralak

MALARSTWO

 

IMG_1232

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Spotkanie z prelekcją i wernisaż wystawy fotografii odbędzie się
we wtorek 19 września 2017 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

 

Prelekcja Tadeusza Adamskiego
i wernisaż wystawy archiwalnej fotografii

Świt gokartów

5

Pierwsze jazdy gokartem wyciągniętym ze strychu stacji obsługi Automobilklubu Lubelskiego na ulicach miasteczka akademickiego (gmachy mat.fiz.chem.) Od lewej: Leszek Siczek, Zbigniew Suryś, Tadeusz Adamski, Leszek Chlebiński, Jerzy Jędrzejek, Wojciech Słonimski, fot. Anna Adamska

POCZĄTKI KARTINGU w LUBLINIE

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
w poniedziałek 18 września 2017 r. o godz. 17.00
Wstęp wolny

Wystawa malarstwa
Magdalena Słomska

Ptaki. Kwiaty. Kobiety.

1

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
w czwartek 22 czerwca 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

Wystawa fotografii

Robert Kozak

Grzyby sztuką natury

79 - Hygrocybe psittacina (Fr.) Fr - wilgotnica papuzia - 2016.10.14 - Zazrriva - Słowacja

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż w poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM 

plakat LSM Anna Celinska-Banaszek

Czarna_Perla_Gdansk_2016

ulotka.pdf

 

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 5 maja 2017 r. o godz. 17.00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa

Jolanta Kuśmierz
Twarz wielostronna

image1

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż wystawy
we wtorek 18 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

Pokonkursowa wystawa fotografii

60 lat Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Finał Konkursu fotograficznego pt. „LSM – ja tu mieszkam”

fot

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
we wtorek 21 marca 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

 

Wystawa malarstwa

Ewa Wójcik

Moje miejsce – moje życie

DSCI0006

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż i koncert
w poniedziałek 13 marca 2017 r. o godz. 18.00
Wstęp wolny

DSC_0069
Krystyna Głowniak – Malarstwo

Koncert zespołu Red Shoes Acoustic

red-shoes acoustic-longpod kierunkiem Krzysztofa Rogowskiego
Prowadzenie wieczoru Ewa Hadrian

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Prezentacja i wernisaż 
we wtorek 7 marca 2017 r. o godz. 17.00

Wstęp wolny

Wernisaż wystawy fotografii
Stanisława Kusiaka

Karkonosze w zimie

Lawiny, wichury, powodzie – relacje filmowe

image1

• Pokaz niesamowitych zjawisk pogody (filmy i 400 slajdów) – sala widowiskowa
• Wernisaż – prezentacja fotografii urokliwej zimy w Karkonoszach – galeria sztuki

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 17 lutego 2017 r. o godz. 17:00

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa

Jadwiga Grażyna Szczotka-Fabisiak

Natchnienia w ciszy

IMG_9722

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
w poniedziałek 9 stycznia 2017 r. o godz. 17:00

Wstęp wolny

Piotr Perczyński

FOTOGRAFIE INACZEJ ROBIONE

Guma dwuchromianowa

Guma dwuchromianowa

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Dom Kultury LSM
serdecznie zaprasza na rozdanie nagród i wernisaż
wystawy prac dzieci i młodzieży konkursu plastycznego z cyklu

Patroni osiedli Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Paryskie klimaty – miasto urodzin i śmierci Zygmunta Krasińskiego

organizowanego przez
Radę i Administrację Osiedla im. Zygmunta Krasińskiego
oraz Dom Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rozdanie nagród i wyróżnień oraz wernisaż wystawy
odbędą się
w czwartek 15 grudnia 2016 r. o godz. 10.00
w Galerii Sztuki Dziecięcej Domu Kultury LSM

Wystawa czynna w dniach od 15 grudnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r.
w godz. 8.00-20.00 oprócz sobót i niedziel

Wstęp wolny

Czytaj dalej

Wernisaż 
w piątek 9 grudnia 2016 r. o godz. 17:30

Wstęp wolny

Karol Pomykała

GRAFIKA

 

bez-nazwy-1

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Spotkanie i wystawa 
w czwartek 1 grudnia 2016 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

W czasie spotkania udostępnione będą do nabycia książki poetki
oraz reprodukcje obrazów Elżbiety Jungowskiej.

Spotkanie autorskie i promocja najnowszej książki poetyckiej

Jadwigi Jaśkowiak

jadwiga-jaskowiak-okladka-kwadratura-slow
Kwadratura słów

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż odbędzie się
w poniedziałek 28 listopada 2016 r. o godz. 12.00

Wstęp wolny

Zespół Ośrodków Wsparcia

Wystawa prac seniorów uczestniczących w zajęciach artystycznych

q

Radość tworzenia

Zofia Cieślak, Teresa Szachtsznajder,
Stanisława Zimnicka, Stefan Gierowski

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż, prelekcja z prezentacją multimedialną 
we wtorek 22 listopada 2016 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Agata Błachnio

Wystawa fotografii

dsc_0232
Piękna nieznajoma
Kambodża

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż 
we wtorek 8 listopada 2016 r. o godz. 17:30

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa

Marek Andała

PASTELE

wejscie-pastel-olejny-30x95cm-2012

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
w sobotę 15 października 2016 r.
o godz. 12:00

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa

psnp

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
w piątek 16 września 2016 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Wystawa malarstwa

Michał Chomiuk

michal-chomiuk_01
Barwne wizje

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Wernisaż
w czwartek 14 lipca 2016 r. o godz. 18.00

Wstęp wolny

Wystawa prac studentów Wydziału Artystycznego UMCS

OBIEKTY

plakat OBIEKTYv5

Wystawa prezentuje studenckie prace semestralne zrealizowane w pracowni malarstwa i rysunku Wydziału Artystycznego UMCS oraz realizacje studentów w dziedzinie malarstwa, intermediów, technik malarskich i ceramiki.

Prezentacja obejmuje zbiór obiektów, w tym malarstwo oraz przedmioty użytkowe, które powstały pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego, prof. Mariusza Drzewińskiego, prof. Jana Gryki, dr Alicji Kupiec i mgr Krystyny Soleckiej.

ulotka.pdf

Czytaj dalej

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC

RELACJE FILMOWE

PLAYZapraszamy do oglądania relacji filmowych z wydarzeń jakie odbyły się w Domu Kultury LSM. ***
Realizacja filmów Zenon Krawczyk

Archiwa

Prowadzenie strony - Marek Dybek  Marek Dybek / KmBk-STUDIO   /    Powered by WordPress Platform
ul. Konrada Wallenroda 4a        20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. .

Zapoznałem się z informacją